Урок по БЕЛ за 7 клас №60 – „Немили-недраги“, X глава

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по литература за 7 клас №60 – „Немили-недраги“, X глава

X глава

20 февруари. Късните студове на тая зима се усилваха повече и повече от северните ветрове, които духаха непрестанно от две недели насам. Дунавът беше замръзнал; един дебел пласт лед беше облякъл като в медна броня величествената река. Мястото, дето друг път се синееха гордите вълни на Дунава, сега беше една бяла поляна, която на юг се свършваше с висок бряг, дето грачеха чавките, а на север се сливаше с безбройната влашка равнина. Вместо параходите и лодките, които друг път кръстосваха и бърчеха безшумните струи на Дунава, сега като по един естествен, създаден от памтивека мост, скърцаха кола, чернееха се пътници, които безстрашливо през вкаменените и безчувствени гърди на реката минуваха и заминуваха от единия бряг на другия. Но отдолу, един метър под тях, се стремяха черни, шумящи сърдити талази, като буйните вълни на една душа, която забуля едно хладнокръвно лице. По турския бряг на близко разстояние се мержелееха малки дървени колиби, прилични отдалеч на гробове сред пустите и голи пространства, покрити сега със снежна пелена. Но нощем малки огънчета весело блещукаха в тях и неодолимо влачеха погледа на пътника, който сега се скиташе из тъмнината по влашкия бряг.
Тоя нощен скитник беше Македонски. В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате добри школи за 7 клас за подготовка за НВО. Вижте какво предлага Студио S за добрата подготовка за НВО след 7 клас.
Той сега се беше предрешил на същ селянин, с гугла и влашки кожух. Едничкото нещо, що го отличаваше от истинските селяни, беше револверът, който една опитна ръка можеше лесно да напипа отзад под кожуха му.
Часът беше девет или десет. Ледовит вятър духаше в пустинята.
Македонски стоеше неподвижен на брега, с очи, впити в червеникавите огньове на караулите. Би казал человек, че това е някой замръзнал на поста си солдатин.
Из един път тая неподвижна фигура се помръдна в дрезгавия мрак и закрачи към Дунава. Вижте нашите курсове за 7 клас за подготовка за НВО
Слезе по слабата наклонност на брега и опипом взе да стъпва по щърбавия лед, като се опираше на тояга, въоръжена с остър бод на долния край. Нямаше нищо по-страшно, по-тайнствено и по-зловещо от тая черна сянка, която сред нощта като привидение се мърдаше над задрямалата бездна.
Македонски вървеше направо, без път.
Безшумно умираха стъпките му по дебелата ледена кора. Само тоягата издаваше равномерно глух, остър звук при всяко забиване в леда. Когато Македонски дойде до средата, той си обърна гърба на североизточния студен вятър и застана неподвижен там, за да си почине малко, защото пътят, що беше изминал, ако и къс, поради неравната си грапава повърхност го умори ужасно. Вратът и гърдите му бяха облени с пот. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас
Вятърът все духаше и пълнеше нощната самотия с гробовен шум. Това беше погребално пение над един мъртвец, покрит с бяла плащаница.
Македонски отдъхна и пак завървя тихо, равномерно, бодро.
Тутакси на пътя му се изпречи една черна ивица. Тая ивица се протакаше надлъж по течението на Дунава и краят й се не виждаше. Това беше един вид тясна река, широка около три разкрача. Вероятно едно течение, което зимният студ не беше успял още да покрие с кора. Македонски се спря, слисан пред това неожидано препятствие. Водата, черна, страшна, шумеше глухо пред него и отваряше една грозна пропаст за стъпките му. Той хвърли проницателен поглед наляво, после надясно: но сред белината на снега, който тънко покриваше кората на Дунава, черната ивица се простираше и тъмнееше нескончаема. Немислимо беше да се заобиколи. Македонски стоя няколко минути в нерешителност. Нощният вятър брулеше лицето му, но той не чувствуваше. Най-после тръгна назад бързо, решително. Някакво вдъхновение, види се, му дойде. Той се упъти право към влашкия бряг, дето се мяркаше една пуста дъсчена колиба. Скоро се изкачи на брега и приближи към дъсчената сграда; пусна тоягата си и захвана силно да си търка ръцете, за да ги стопли; после посегна към стряхата, хвана една дъска, що стърчеше, дръпна я, разклати я, дигна я нагоре. Дъската изпращя остро и пронизително, а в същия миг вратата на колибата се отвори. Вижте нашите курсове по математика за 7 клас.
Излезе човек рунтав, гологлав и с дебел влашки кожух. Той хвана грубо ръката на Македонски и извика:
– Хей, харсъз, защо отпаряш дъската?
Но Македонски, без да го слуша, продължаваше да мъкне дъската, която се беше вече отпрала при първото дърпане.
Непознатият тласна силно Македонски:
– Разбойнико!
Македонски, без да пусне дъската, изгледа застрашително влаха и му проговори ниско:
– Махай се!
– Остави я! Кой си ти?
– Махай се! – повтори Македонски ниско, като я сваляше вече от покрива.
Непознатият сграбчи дъската и изкряска яростно:
– Няма да я оставя, разбойнико!
– Влез си в колибата – каза му Македонски запъхтян, като го блъсна в гърдите с ръка.
– Караул! Караул! – развика се влахът, като стискаше дъската.
Тоя вик се разнесе надалеко из нощта.
Македонски се огледа смаян.
– Да ти я платя, побратиме, вземи два франка – каза той, като му подаде парите.
– Караул! Разбойници! – викаше с всичкия си глас упоритият влах, като изтегляше с железните си ръце спасителната дъска. Македонски почувствува, че има работа със силен противник и че положението можеше да стане критическо. Без дъската нямаше възможност да премине бездната и остаяше на влашкия бряг, може би в ръцете на властта. И тъй една дъска можеше да осуети цяло едно предприятие. Беше време да се действува решително. Той сграбчи с голяма сила дъската, както беше я сграбчил и влахът, напъна се, изпъхтя, бутна противника си и падна въз него. Влахът, разтреперан, упорит, лежешком, силно притискаше дъската на гърдите си и изпущаше пресекнати гласове. Тогава Македонски, когото това безумно съпротивление докара до беснотия, стана прав, хвана дъската за единия край, опря си крака о корема на влаха и с едно бързо извиване измъкна я от ръцете му, издигна я възло и я стовари по главата му с една страшна сила.
Влахът не мръдна вече.
Бързо взе тоягата си и с дъската под мишница той се завърна към незамръзналата река на Дунав; спря се до нея, измери я с поглед, опита с тоягата твърдостта на леда и внимателно хвърли дъската на двата бряга на бездната.
Тоя импровизиран мост, широк нещо педя и половина, едвам се опираше на краищата на леда. Една никаква случайност, едно малко кривнуване можеше да го превали.
Македонски, който от години не беше се кръстил, сега пред тая зеюща яма неволно вдигна ръката си и се прекръсти: стъпи на страшния мост и премина благополучно на другата страна.
Така по-после на 1876 г. сториха и Бенковски, и Волов, когато насред замръзналия Дунав им се беше изпречила една река срещу Бекет.
Македонски се приближаваше към турския бряг и ясно вече виждаше светлините, що излизаха из малките прозорчета на караулниците. Той вървеше право, тъкмо към точката, която пресичаше на две равни половини разстоянието между две стражи. Знаеше, че там пороите са изрили едно долче, и в това долче мислеше да влезе.
Необясними чувства вълнуваха сега гърдите на Македонски. Той угаждаше, че колкото по-скоро доближи до желания бряг, толкоз по-много влазяше в областта на премеждията, опасностите и ненадейностите.
Чувствуваше това и бързаше.
По благополучие, заедно с напредването на нощта, мракът се сгъстяваше. Но окото му, фамилиаризирано вече с нощта, продължаваше ясно да отличава всичките особености там: караулниците, неравните очертания на бреговете, чернеющото се долче и назад в далечината – Гюргево, мътно осветлено, заприличало на един вълшебен град.
Най-после той доближи брега, вмъкна се в долчето и там се спря и се ослуша. Всичко спеше. Караулниците вече се не видеха. Два невисоки, изронени бряга стърчаха от двете му страни. На юг беше тъмнината на долчето, на север се разстилаше един неясен хаос, пепеляв, неопределен, далечен като сън.
Бръкна отзади под кожуха и извади револвера си, който остана в дясната му ръка, тоягата мина в лявата.
Завървя пак тихо, предпазливо из долчето, което стана плитко, и главата му се показа над брега.
Веднага той съгледа, че не надалеко, на петдесет крачки разстояние, нещо като човек, увито в черно, се мърдаше. Той погледна харно: тоя човек се мърдаше и идеше насам. Стори му се даже, че под мишницата на непознатия стърчеше нещо, навярно пушка.
Македонски бързо се сниши и залепи до яра. Тоягата се заби в глината, откърти я и като се ронеше, произведе глух шум. Македонски се ослуша. Гърдите му бъхтеха, да се пукнат.
– Кой е там! – раздаде се по турски един глас из пущинака.
И стъпания от чизми се чуха.
Македонски не дъхаше. Той легна цял на гърба си в тъмното дъно на долчето, опря си очите в края на брега и посочи револвера към същото място.
Стъпките приближаваха. Мястото, дето Македонски дебнеше сега, беше един ров сред дола, изрит от дъжда и обрасъл с пустали храсти; тъй щото в мърчината на нощта той се сливаше с тъмния им шар и правеше една обща сянка с тях, в която нищо ясно не се разпознаваше. Над него висеше пепеляво намръщеното небе на зимата, грозно, мълчаливо, застрашително.
Той се ослушваше неподвижен, с револвер, насочен нагоре.
Стъпките отслабнаха. Вероятно, солдатинът се завръщаше нататък, уверен, че шумът, който зачу, беше случайност някаква или измама на слуха.
А може би и внезапен страх го обзе – нещо, което е възможно.
Но Македонски още дълго стоя в това положение, с напънат слух, с опулен взор и без дихание. Най-после никакъв шум не се повтори. Той се помъчи тихо да помръдне своите премръзнали членове. Усети, че гърбът му е като лед и краката като камък.
– Ах, уредихме я… замръзнах! – пришушна си той и полека се опря на двете ръце, седна, повдигна се предпазливо, проточи си врата и подаде си главата над ронливия бряг.
Наоколо беше пак пусто и мъртво.
Лазешком излезе на другия край на долчето, стъпи на поляната и фукна през рътлината.
Подир няколко минути бяг той се намери в една долина, каквито обикновено правят неравностите на крайдунавските брегове. Поспря се там, за да си отдъхне, усети, че краката му се постоплиха, и се озърна изпитателно, за да узнае посоката си. Подир това пак тръгна. Когато възлезе на един връх, далеко на запад му се мярнаха неясни светлини, които означаваха, че там спи Русчук.
Той удари към югозапад, та чрез едно полукръгло движение да приближи града, като избягва близостта на караулите.
Последните светлини мъждееха и умираха в Русчук, когато Македонски доближи до града, успоредно със станцията. Пред него се протакаше белизнявата чърта на шосето, що водеше в града.
Опасността беше сега най-голяма. От три вратни се влизаше в бабината Тонкина къща; навярно нощната стража още обикаляше и можеше да се срещне с нея. Той помисли малко и тозчас взема посока към Дунава, наведе се, прегъна се и хвана да подприпква бързо и безшумно нататък. Приличаше на един вълк, който обикаля нощем краищата на градовете. Изведнаж пред него се бялна Дунавът, покрит с тънко було от сняг. Той слезе из урвичката и хвана да се ниши покрай брега.
След малко време той хвана една стръмна пътека, която едвам личеше по урвата на високия бряг, въз който стърчаха сиромашките къщя на Гердапа. Едно куче го съзря отгоре и залая, на което му отговориха всичките псета на околните къщя. Стигна на върха на брега и влезе в един двор, който нямаше зид към Дунава освен едно дъсчено одърче, стърчащо там. За един миг Македонски мина през двора и предпазливо почука на врачката.
Чуха се стъпки извътре.
– Кой си? – попита един женски глас.
– Твой син! – отговори Македонски и като си тури устата в дупката, прибави: – Македонски.
Вратата скръцна и баба Тонка се показа.
– Тука ли е Дяконът? – попита той.
Вместо отговор баба Тонка попита:
– Отдека идеш?
– От Браила.
– Чака те – каза тя и тръгна пред него.
Запалката драсна и свещта освети една стая, в която Македонски почувствува приятността на един топъл въздух.
Нямаше никой там.
Бабата се изгуби и след една минута се завърна.
– Синко, ела по мене: долу е – рече тя и пак излезе, последвана от Македонски, с лампата в ръка.
В пруста дойдоха пред една четвъртита дупка, отворена в пода; когато се затваряше, не се познаваше, че има там дупка, защото дъската, която й служеше за захлупак, имаше вид, като да е закована (но само с главичките на прекъснати гвоздеи); а за да не се мърда, когато стъпаха отгоре й, беше закрепена с железни витла, изкусно прикрити.
Македонски последва бабата и в тясната подземна стълбичка. Отвори се отдолу една врата и те влязоха в стая, доста широка, добре постлана с черги и осветена.
Пред един стол, претрупан с книги, хартии, вестници, с червени восъци и други писалищни потребности, седеше Левски, наметнат с кожух, и пишеше.
Тая подземна стая служеше за писалище и работен кабинет на всички апостоли и агенти, които нощуваха тайно в дома на баба Тонка.
Македонски седна на постланото с червен килим одърче.
– Усети ли те някой? – беше първата дума на Левски.
– Никой.
– Е?
Македонски бръкна в пазвата и му връчи едно писмо.
Апостолът притегли свещта до себе си и хвана внимателно да прочита.
В това време горе гостолюбивата баба Тонка свали от полицата едно похлюпено блюдо, поразрови огъня и тури да се сгрее гозбата, назначена за пратеника на браилските хъшове.

ВЪПРОСИ ЗА ПРОВЕРКА НА НАУЧЕНОТО ОТ УРОКА по БЕЛ:

  1. Направете подробен преразказ на първия абзац в полето за коментари по-долу.

Отговорете в коментарите под урока!
Така ще затвърдите знанията си. Активното възпроизвеждане на знанията води до трайно запаметяване.
Ще Ви отнеме известно време, но ползите са големи.
Нашите учители ще дадат коментар на отговорите Ви.

За да отговорите, трябва да се регистрирате в сайта ни. Можете да го направите от ТУК

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

.

Вашият коментар