Курсове Математика 7 клас

КУРСОВЕ МАТЕМАТИКА 7 КЛАС

Курсове по математика за 7 клас – подготовка за НВО

Уважаеми родители и ученици,

Студио S провежда курсове математика 7 клас. Тук ще Ви представим основна информация  за предмета, към който има най-противоречиви и разнообразни чувства. МАТЕМАТИКАТА. За някои ученици тази дисциплина е любимия предмет, в други тя всява ужас и страхопочитание.
Нека да кажем, че в нашите курсове по математика 7 клас нашата цел е на първите да дадем знанията, които ще ги изведат наистина на едно много високо ниво на владеене на материала, а на вторите ще дадем ясна представа за същността на математиката, която не е никак страшна, ще им вдъхнем, ако не любов, то поне интерес към нея, за да могат да постигнат и те желаните високи постижения на изпити и външни оценявания. 

Вижте график на групите, цени и друга информация за курсовете на следната връзка: Курсове за 7 клас

 

За Ваша информация представяме една извадка от учебната програма по математика за 7 клас на МОН

Учебната програма по математика за 7 клас.

Седми клас е предпоследния клас от прогимназиалния етап на основната степен на образование.
Учебната програма по математика за 7 клас се реализира в рамките на 136 учебни часа годишно /34 учебни седмици по 4 часа седмично – в училище/.
Учебната програма по математиказа 7 клас е продължение на учебната програма за 6 клас и съдържа и надгражда математическите знания на учениците. Тук за първи път част от знанията се изграждат аксиоматично чрез запознаване на учениците на логическата структура на теоретичните знания.
Учебното съдържание надгражда част от знанията на учениците от 6 клас и е организирано по теми и е организирано въз основа на:
– стандартите, които учениците трябва да покрият в резултат на завършване на съответното равнище на прогимназиалния етап;
– резултатите, които учениците трябва да постигнат след завършване на 7 клас;
– възможностите, които допуска учебния план;
– връзката на учебния предмет математика с предметите от неговата и другите културнообразуващи области.

Модел на НВО по математика за 7 клас за 2022 – 2023 учебна година

1. Цели на НВО в VII клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 11 за оценяване
на резултатите от обучението на учениците:
– диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на
учениците от VII клас;
– мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки,
насочени към подобряване на качеството на образованието;
– установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от
обучението по математика, определени в учебната програма за съответния клас;
– установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от
обучението по математика, определени в държавния образователен стандарт за
общообразователна подготовка, в края на прогимназиалния етап;
– използване на резултатите от НВО по математика като балообразуващ елемент
при приемането на ученици в VIII клас.
2. Учебно съдържание:
Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание,
включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията,
придобити в обучението до VII клас включително.
Вижте повече на сайта на МОН

Цели на обучението по математика в 7 клас

1. Разширяване и задълбочаване на знанията на учениците за цели изрази.
2. Разширяване на знанията за геометричните фигури, извеждане на техни основни свойства чрез еднакви триъгълници и формиране на умения за построяване на геометрични обекти.
3. Изучаване на уравнения и неравенства на базата на свойствата на числовите равенства и неравенства и теоремите за равносилност.
4. Създаване на представа за логическата структура на математиката и нейното аксиоматично изграждане на този етап от обучението.
5. Изява на логическите знания и умения и създаване на условия за формиране на математически език у учениците.
6. Усвояване на осноните приложения на изучаваните знания, като се разширяват вътрешнопредметните връзки и се дава възможност за акценти върху приложенията им върху различните области в живота.
7. Развиване на наблюдателност, концентрация на мисълта, услужливост на паметта и въображение.
8. Обогатяване на методи на разсъждение.
9. Изграждане на навици за опазване на околната среда и собственото здраве.

Ние надхвърляме традиционните цели на обучението по математика (успех на приемните изпити) и развиваме комплексни умения  у обучаемия:

– за моделно и за абстрактно мислене;

– за развитие на самостоятелни критически способности на ума;

– за концентрация и устойчивост на вниманието;

– за усвояване на техники за запаметяване;

– за мобилизация на волята за успешно представяне;

– за лесно мотивиране пред поставена изпитна задача;

– за организиране на режим  в планирането на домашните упражнения.

Контрол върху обучението в нашите курсове

Предоставяне на условия за ефективен родителски контрол:

•          електронен дневник за родителите с пълна информация за работата на децата им:

–          ежемесечни оценки от контролни и ежеседмични –  от домашни работи;

–          конкретен анализ на техните грешки и подробни редакторски корекции;

–          визуален образ на персоналните тестови работи и преразказитена курсистите;

–          електронна страница за поставяне на родителски въпроси към преподавателите и дори препоръки към тяхната работа;

•           родителски срещи по график;

•           фиксирани дни за персонални родителски консултации;

•           своевременно информиране на родителя за безпричинно отсъствие на детето му;

 

Нашите курсове по математика се водят от действащи учители, високо квалифицирани преподаватели, което е една от гаранциите за успешна подготовка на учениците за прием след 7 клас.

Обучението  предлага на курсистите разнообразни методически стратегии за усвояване  на изискванията върху двата изпитни модула. Вижте повече информация за националното външно оценяване по математика след 7 клас и кандидатстване след 7 клас.

 

Дапълнителни бонуси към курсовете по математика за 7 клас

–  подпомагане на ученици в конкретната им работа по математика в училище (в  подготовка за домашни, класни и контролни работи, презентации)

–  снабдяване с допълнителни помощни материали с най-актуалната изпитна информация:

–  сборници по математика;

–  изпитни и примерни тестове по математика;

–  провеждане на четири пробни изпита с най-подробен коментар на грешките и цялостно оценяване според стандартите на МОН;

– допълнитени консултации върху взетия материал и поставенитедомашни.

курсове математика 7 клас
Отличен успех на матурите

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас