Урок по БЕЛ за 7 клас №20 Главни части на простото изречение

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №20 Главни части на простото изречение

Подлог и сказуемо

Простото изречение е изречение, което има не повече от едно сказуемо и изразява относително завършена мисъл, въпрос или волева подбуда.

Подлог

Подлог – главна, синтактически независима част, която изразява предметно понятие, което е определено от сказуемото или на което сказуемото приписва признак. Прието е подлогът да се открива с въпроса кой (за лица) и какво, що (за нелица).

Когато подлогът е изразен с местоимение за лица в м. р. , ед. ч. , то е в именителен падеж.

Подлогът и съгласуваните определения към подлога в простото изречение в мъжки род, единствено число, се членуват с пълен член – ЪТ/ЯТ.


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


 

Сказуемо

Сказуемото е главна, синтактически зависима (от подлога) част на изречението, чрез която се разкрива признак, действие или състояние на обект, означен с подлога. В най-общия случай се открива с въпрос Какво прави (подлогът)?

Сказуемото се съгласува по лице, число и понякога по род с подлога, т.е. в това отношение подлогът има определяща роля.

Видове сказуемо

Видове
Глаголно сказуемо
(главен елемент -глагол)
Именно сказуемо
(главен елемент –име)

 

Просто

(1 елемент)

1 глагол (във всички гл. времена, видове, залози и наклонения)

Залюбил е млади Камен Цена хубавица.

_

 

Съставно

(2 елемента)

2 глагола

фазисен глагол1 + да + основен глагол

Детето започна да говори.

модален2 глагол + да + основен глагол

Аз мога да чета.

1 глагол и 1 именна част

– именната част е основна; изразява се чрез съществително, прилагателно или числително име, местоимение, причастие;

– глагол: глаголът съм (бъда, бивам) или някой от т.нар. полукопулни3 (полуспомагателни) глаголи

Иван е болен.

Къщите са впечатляващи.

Аз се казвам Деян.

1фазисен глагол – който показва някоя от фазите на действието (начало, протичане и край): започвам, продължавам, спирам, преставам (и синонимите им).

2модален глагол – за възможност: мога, може, умея и т.н. и за необходимост: трябва, следва, налага се и др.

3полукопулен глагол – с отслабнало или по-абстрактно значение (при заместване със съм общият смисъл не се променя): виждам се, изглеждам, казвам се, оказвам се, явявам се и др.

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар