Урок по БЕЛ за 7 клас №1 – Текстът в общуването. Разговорен текст. Научен текст.

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по български език за 7 клас №1 – Текстът в общуването. Разговорен текст. Научен текст.

В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.

Характеристики на текста

Текстът като речева единица е конкретно, цялостно, самостойно устно или писмено съобщение, осигуряващо връзка между участниците в общуването. Темата на текста най-общо се определя като „онова, за което се говори“ в текста. Всяка отделна подтема обикновено се представя в самостоятелен абзац. Ключовите думи са пряко свързани с темата на текста, без тях тя не би могла да се разгърне.
В качеството си на завършен продукт на речевата дейност текстът притежава редица признаци, между които са смисловата и формалната му свързаност. Една от задачите за проверка на уменията за аналитично четене изисква определяне на начина, по който е осъществена свързаността между последователни изречения или абзаци в текста. В този случай следва да се анализира формалната свързаност – езиковите начини и средства, чрез които се постига смисловата свързаност на текста. Към тези начини и средства се отнасят лексикалното повторение, заместването на думи и изрази с местоимения или синоними, употребата на сродни думи (думи с общ корен), членуването, изпускането на общ подлог и други.

.

Видове текстове според сферата на общуване.

Разговорен текст. Научен текст

Разговорен текст

Разговорният текст обслужва всекидневно-битовата сфера, намира приложение при
общуване в семейна среда и в приятелски кръгове. Характеризира се с предимно устната си форма,
с неофициалност и непринуденост, прекъснатост и непоследователност.
Диалозите между героите в литературните произведения не са разговорни текстове, защото
са плод на измислица. Те притежават характеристиките на разговорен текст, чрез което обикновено
се допълват образите на героите или се представят ситуациите.

Научен текст

Научният текст обслужва научната сфера. С него се цели точно, логично, еднозначно
предаване на информация. Затова за научния текст са характерни подчертаната логичност и
абстрактност (обобщеност), не се допускат явна емоционалност и експресивност, задължителна е
смисловата еднозначност. Основната функция на този вид текст е информативната.
Научните текстове се характеризират със засилената употреба на термини и абстрактни
понятия, основно глаголно време – сегашно, безлични и пасивни конструкции, вметнати и
обособени части, изразяване в 1 л., мн.ч. и др

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар