НВО 7 клас БЕЛ

Национално външно оценяване – НВО по БЕЛ – 7 клас

За информация на родителите и кандидат-гимназистите по-долу поместваме информация за учебно-изпитната програма по БЕЛ за приемане на ученици след завършен 7 клас в държавните и общински училища.
Националното външно оценяване по БЕЛ след 7 клас съдържа конкретни изисквания, с които е добре да бъдете запознати.


Информация за нашите курсове за 7 клас:

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото” след 6 клас

Есенен курс – подготовка за входни нива за 7 клас

Целогодишни курсове по БЕЛ и математика за подготовка за НВО


Програма НВО по БЕЛ – 7 клас

I. ВИД И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА.

Приемният изпит е писмен.
Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверяват чрез тест в два модула с време за работа:
– по модула за национално външно оценяване – 60 минути;
– по допълнителния модул – 90 минути.

II. ФОРМАТ НА ТЕКСТА

Модулът за национално външно оценяване съдържа 25 задачи по български език и литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен и с кратък свободен отговор.
Максимален брой точки – 65.
Допълнителният модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.
Максимален брой точки – 35.
Общ брой точки от двата модула – 100.

Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.

III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Задачите по български език и литература в модула за национално външно оценяване се определят от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми за 7 клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до 7 клас включително.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

– Текст и признаци на текста;
– Художествен текст. Художествени средства ( фонетични, лексикални и синтактични);
– Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст;
– Думата като лексикално средство в текста;
– Дума и контекст (подтекст);
– Лексикална и граматическа съчетаемост на думите;
– Неметафорична и метафорична употреба на думите;
– Неутрална и експресивна лексика;
– Употреба на фразеологични съчетания;
– Съчинително и подчинително свързване в простите и сложни изречения;
– Сложно съставно изречение. Пунктоация;
– Сложно смесено изречение. Пунктоация;
– Пряко и непряко предаване на чужда реч. Цитиране;
– Части на речта. Глагол;
– Вид на глагола;
– Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация;
– Съвместна употреба на глаголните времена;
– Езикова система. Езикови средства.

ЛИТЕРАТУРА

Христо Ботев – “На прощаване в 1868 г.”;
Иван вазов – “Немили-недраги”, “Една българка”, “Опълченците на Шипка”, “Българският език”;
Алеко Константинов – Из “До Чикаго и назад” (“Ниагара”), из “Бай Ганьо” (“На гости у Иречека”);
Пенчо Славейков – “Неразделни”;
Пейо Яворов – “Заточеници”;
Елин Пелин – “По жътва”;
Йордан Йовков – “По жицата”.

IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ (ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ)

1. Познава и прилага граматични правила на съвременния български книжовен език;
2. Познава и прилага правописни правила на съвременния български книжовен език;
3. Познава и прилага пунктуационни правила на съвременния български книжовен език;
4. Познава лексикалното значение и лексикалната съчетаемост на думите и на фразеологичните словосъчетания в съвременния български книжовен език;
5. Разбира смисли, извлича и обработва информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика;
6. Подбира и съчетава уместно езикови средства;
7. Изпълнява конкретна дидактическа задача при пререзказване на неизучаван художествен текст;
8. Познава литературните творби от учебната програма за задължителна подготовка в 7 клас включително съдържанието, историческия контекст на създаването им, авторството и жанровите им характеристики;
9. Разбира и тълкува конкретна литературна творба;
10. Познава и използва непротиворечиво термини, заложени в учебните програми по български език и по литература в 7 клас.
11. Познава текстовите структури, структурните елементи и фигурите а езика и тълкува тяхната функция в изучаван художествен текс;
12. Оформя графично текст.

Желаем Ви успех!

Подготовка за матури
Отличен успех на матурите

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас