Урок по БЕЛ за 7 клас №29 Въведение в литературната терминология

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по литература за 7 клас №29 Въведение в литературата и литературната терминология

Фолклор и литература

Фолклорът и художествената литература са понятия, обединени от художествената условност и от фикцията като техни характеристики.

Художествена условност – форма на пресъздаване на действителността в изкуството и в частност в литературата; изразява се в разнородните художествени способи и средства за пресътворяване на случки и събития, изграждане на образи, изразяване на мисли и чувства, внушаване на идеи и пораждане на асоциации.

Фикция – художествена измислица.

Фолклор – народно творчество; създава се и се разпространява устно сред народа от безименни творци; отразява бита, културата, езика, душевността, нравите и традициите на народа.

Художествена литература – изкуство на словото; изобразява действителността чрез художествената условност и фикцията, през погледа на твореца и възприятията на читателя.


В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.


Жанрова теория. Литературни родове и видове

Жанр – тип художествени и литературни произведения, които се характеризират и обединяват върху основата на определени съдържателни и формални особености. Жанрът – това са признаците, които показват принадлежността на литературното произведение към определен литературен род и вид.

Класическата жанрова теория обособява литературните текстове в три основни литературни рода:

 • епос
 • лирика
 • драма (не са изучавани произведения от този род)

Към тях обикновено се добавя и един междинен литературен род – лиро-епос.

Всеки литературен род се дели на литературни видове:

 1. Епически видове, изучавани в 5., 6. и 7. клас

 • Повест – прозаично произведение, в сюжетната основа на което стои относително дълъг период от живота на един основен герой (или на група герои). Поредицата епизоди представят съдбата на героя (или на групата герои) в нейното развитие.
 • Роман – обемно прозаично произведение, в сюжетната основа на което стоят дълги периоди от живота на няколко основни герои (или групи основни герои). Поредицата от епизоди представя съдбите на всеки от тях. Сюжетните линии са повече от една и се преплитат.
 • Разказ – относително кратко произведение в проза, в сюжетната основа на което стои преходът между поне две случки, събития или състояния. В разказа се представят отделни моменти от живота на ограничен брой герои, понякога само на един герой.
 • Пътепис – повествование, в чиято основа стои реално пътуване на автора. Представя художествено впечатления от природни или културни обекти, от чужди страни и селища и пр.
 1. Лирически видове, изучавани в 5., 6. и 7. клас

 • Ода – лирическа творба, изразяваща възторжени чувства по повод на някакво историческо или културно събитие, във връзка с момент от живота на дадена личност и пр.
 • Елегия – лирическа творба, изразяваща тъжни чувства, породени най-често от размисъл за преходността или безсмислието на човешкия живот.
 • Балада – лирическа творба, в която е разгърната темата за смъртта. Обикновено смъртта е представена като безсилна пред някакво чудо. В баладата се наблюдават и фантастични елементи.
 1. Лиро-епически видове, изучавани в 5., 6. и 7. клас

– Поема – лиро-епически вид с ясно изразен сюжет и стихотворна организация на текста. Разказът за случки и събития е съчетан с представяне на чувства, настроения и преживявания.

От “Познание”

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар