Отказ от закупена стока/услуга

Условия за отказ от закупена стока/услуга

Общи разпоредби
С настоящите Условия за отказ от закупена стока/услуга се уреждат взаимоотношенията между Студио S и потребителите на услугите им.
I. Условия за отказ/връщане на закупена дигитална стока:
В сайта на центъра са предоставени дигитални стоки – обучения, които потребителят достига автоматично след извършване на заплащането. Имайки предвид спецификата на дигиталните стоки, че лесно могат да бъдат копирани, се смята, че всеки потребител, закупил такава стока, я е потребил. Затова отказ от направени покупки на дигитални обучение не се предвижда.
II. Условия за отказ от курсове, уроци, обучения с реален учител 
Обученията с реален учител – онлайн или присъствени курсове или индивидуални уроци се провеждат в реално време. За тях е заплатено предварително от потребителите им.
За тях може да се получи отказ при следните условия:
1. Прекъсване на обучението преди старта на обучението от страна на клиента
1.1. При прекъсване на обучението от страна на курсиста преди старта на съответния курс, Студио S възстановява внесената сума, като отдържа 26% административна такса.
2.1. Срокът за възстановяване на такса е 20 работни дни и се извършва по банков път, за което курсистът/родителят трябва да предоставят банкова сметка, по която сумата ще бъде преведена.
3.1. Молбата за отказ от услуга се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Молбата се разглежда в рамките на 20 работни дни от подаването й в офис на Студио S или по имел на имейл адрес info@studios-edu.com.
2. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на курсиста
2.1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период от обучението. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист.
2.2. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства (здравословни причини), Управителят може да одобри молба за прехвърляне на таксата или част от нея за следващ курс или възстановяване на част от платената такса. Молбата за възстановяване или прехвърляне на част от платената такса заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Молбата се разглежда в рамките на 20 работни дни от подаването й в офис на Студио S или по имел на имейл адрес info@studios-edu.com. Размерът на частта, която ще се прехвърли или върне се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на молбата за прекъсване на курса, като от тази сума се отдържа административна такса от 26% от цената на целия курс. Прехвърлената такса може да се ползва през следващите 12 месеца от същия курсист или от друг член на семейството. Веднъж прехвърлена такса, не може да бъде прехвърляна втори път. За прехвърлена такса не може да бъде подавана молба за възстановяване на част от такса.
При одобрение на молба за връщане на част от такса, сумата се връща по банков път, за което курсистът/родителят трябва да предоставят банкова сметка, по която сумата ще бъде преведена.
2.3. Под „изключителни обстоятелства” се разбира здравословна несъстоятелност на курсиста да посещава учебни занятия до края на периода на обучението или промяна на местоживеенето на курсиста извън населеното място, където се провежда обучението в съответния период на обучение. При наличие на изключителни обстоятелства курсистът задължително трябва да представи документ, който да докаже наличието на такива обстоятелства. При онлайн обучение предоставените документи за “изключителните обстоятелства” трябва да доказват невъзможност ученикът да посещава даже и онлайн форма на обучение.
2.4. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, Студио S не връща част от таксата на курсиста и не се задължава да компенсира по какъвто и да било начин отсъствието на курсиста.
2.5. За индивидуалните обучения – при невъзможност на курсиста да присъства на уговореното индивидуално обучение, то той трябва да се обади на преподавателя най-късно предишния ден, а да го уведоми. Ако това условие е спазено, заплатената сума за обучението се прехвърля за друг ден. Ако това условие не е спазено, урокът се счита за проведен и сумата не се възстановява на курсиста.