Уроци БЕЛ 7 клас

Уроци БЕЛ 7 клас /български език и литература/

Курсове и уроци по БЕЛ за ученици от 6 и 7 клас

Образователен център Студио S провежда групово и индивидуално обучение по БЕЛ на ученици от 7 клас – подготовка за НВО по БЕЛ и кандидатстване в елитни училища. Уроците по БЕЛ при нас допринасят за изграждане на висока компетентност на учениците по предмета, която им осигурява и високи оценки на изпити и матури по български език и литература.

Вижте информация за нашите курсове по БЕЛ и математика за 7 клас  и курсове по БЕЛ и математика 6 клас/групово обучение/, както и за групите по математика, за да знаете как бихте могли да ги съчетаете, при желание.

 

Принципите на които се базира нашето урочно обучение.

Основни паралели и преподавателски подходи в обучението по БЕЛ 7 клас:

 Диференциран подход:
• персонално подпомагане на изостаналите в обучението по български език и литература;
• стимулиране на развитието на напредналите по БЕЛ;
• пълен контрол върху работата по БЕЛ в училище на всеки курсист;
• преодоляване на опасната училищна ситуация: “преподаване за средното равнище, при което слабите стават по-слаби,  умните – по-изоставащи”
 Синхронизиран:
• сближаване на образователните равнища на курсистите в групата  чрез плавно и постъпателно развитие на учебния процес по БЕЛ;
• стриктно следване и доразвиване на материала по БЕЛ, преподаван в училище;
• използване на пособия за упражнения (тестове, таблици, текстове и др.), съобразени изцяло с изпитните стандарти на МОН по български език и литература;
• провеждане на пробни изпити, дублиращи напълно по структура и състав експертните тестове за външно оценяване по БЕЛ;

Описание на учебния процес по БЕЛ за 6 и 7 клас

I. EТАП – опреснителен – БЕЛ за 6 и 7 клас

 Синтезиран преговор на материала от 5-и и 6-и клас по БЕЛ с цел опресняване-затвърждаване на старите знание и наваксване на пропуснатото:

• решаване на разнообразни по състав тестове, включващи стария материал;
• ориентация в персоналните знания и умения на учениците по БЕЛ;
• дозиране на самоподготовката спрямо пропуските в овладяване на старите знания на всеки ученик:
o    изготвяне на индивидуална карта с типовете грешки по български език и литература;
o    изготвяне на индивидуални специализирани тестове за 5 и 6 клас по БЕЛ, акцентиращи  върху неусвоените от курсиста правила в обучението му;
o    анализ на грешките  и тяхното категорично отстраняване;
II. EТАП – БЕЛ за 6 и 7 клас

А. НАДГРАЖДАНЕ НА НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО Български зик 7 клас

Обучението е насочено изцяло към работа с текст и гради практики за неговото:
• разпознаване;
• разбиране;
• анализиране;
• приложение на усвоените знания и умения в създаване на собствени текстове;
а) изграждане на умения за разпознаване:
 на типовете текст според сферата на общуване;
 на основните му езикови средства;
 на видове връзки между синтактичните му компоненти;
 на лексикалните му специфики (многозначие, преносни значения, фразеологични особености);
 на правописните и пунтуационните му норми и характерните допускани грешки;
 на различните аспекти на думата – като фонетична, морфологична, фразеологична, лексикална и синтактична единица;
б) изграждане на умения за разбиране на типовете текст:
 на смисловите, логическите  и стиловите му връзки;
 на отношенията между неговите думи и изрази;
 на връзката между неговата тема и основния й проблем;
 на зависимостта между социалната сфера и контекста, в който текстът        функционира;
 на ориентиране в комуникативноречевата ситуация, в която текстът присъства;
 на цялостно осмисляне и  обработване на текстовата информация;
в) изграждане на умения за анализиране на:
 синонимни, паронимни и антонимни релации;
 фразеологизми;
 верни и неверни съждения на изходен текст;
 типове изречения според синтактичния им строеж, пунктуационните и  сказуемните им специфики;
 Разнообразни методически подходи за постигане на образователните цели:
     – Създаване на истинска конкурентна среда в курса:
– амбициране на изоставащите да догонят напредналите ;
– стимулиране на напредналите,без това да потиска изостаналите;
     – Схемиране на правилата, изискващи познание за решаване на тестовите задачи:
– графично илюстриране на морфологичния и синтактичния  материал в ясни таблици с правила за пунктуиране, правопис, определяне на думите като лексикални единици и др.;
– Изграждане на техники за правилно разчитане и концентрирано осмисляне на тестовите въпроси;
– Запознаване с графичното оформление на тестовия формат с цел анулиране на опасността от объркване в разчитането на задачите по време на изпита;

Б. Надграждане на нови знания и умения по литература 6 и 7 клас

За разпознаване, разбиране и анализиране на изучаваните в училище художествени текстове в следните аспекти:
 Правилно осмисляне на:
  идейните им послания;
  сюжетната и стиловата им специфика;
  историческия контекст, в който са създадени;
  жанровите им особености;
  връзките между творческата и социалната биография на техните автори;
  характерните им тропи и фигури;
  литературните термини, заложени в учебната програма;
 За изграждане на умения за писане на преразказ върху неизучавана творба:
  Умения за слушане и запаметяване на прочетения изпитен текст;
  Умения за създаване на план върху основните епизодите на изходния текст;
  Умения за преобразуване на пряката реч в непряка;
  Умения за преразказване от различни повествователни позиции;
  Умения за стройно стилово изразяване и за използване на богат език;
  Умения за правилно пунктуационно оформяне;
  Умения за спазване на граматическата съгласуваност;
 Разнообразни методически подходи за постигане на образователните цели: 
  Изграждане на техники за:
    концентрация на вниманието при слушане на изпитния текст;
    организация на вниманието при четене на изпитната творба ;
    развиване на слуховия и зрителния рецептор;
    устно преразказване на изпитния текст;
 Сцениране на примерен текст чрез влизане в ролите на различни персонажи:
  артистично разиграване на сюжетните ситуации с цел очертаване на основните епизоди;
  превъплъщаване на курсистите в различни персонажни роли;
  вживяване на всеки ученик в различни авторски позиции:
–    на обективния разказвач;
–    на очевидеца-свидетел;
–    на несвидетеля и т.н.;
Този “сценографски” прийом има уникален ефект за усвояване на типовете трансформационен преразказ, защото обучението се осъществява в игрова форма!

 Екипът от преподаватели съчетава високата си професионална квалификация с конкретното познаване на изпитния материал и с уменията си за общуване с деца в специфичната възраст на седмокласника;
курсове и уроци по БЕЛ за 6 и 7 клас
Отличен успех на матурите

.

курсове рисуване
курсове бел и математика 7 клас
курсове за 7 клас