Урок по БЕЛ за 7 клас №2 – Медиен текст. Художествен текст.

Урок по литература за 7 клас № 89 - "По жътва", Елин Пелин - теория

Урок по БЕЛ за 7 клас №2 – Медиен текст. Художествен текст.

В този урок по български език даваме кратка и сбита информация по темата. За по-задълбочена подготовка за НВО след 7 клас е препоръчително да посещавате курсове. Вижте нашите курсове по БЕЛ за 7 клас за подготовка за НВО.

Медиен (публицистичен) текст

Медийният текст обслужва обществено-политическите отношения, служи за предаване и
приемане на информация по актуални и значими проблеми. Той е текст за масова комуникация.
Поради спецификата си се отличава с повишена информативност и въздействие.
Медийният текст има съобщителна и (или) експресивна функция и затова за него са
характерни както неутрална, така и експресивна лексика, също и средства като синтактичен
паралелизъм (повтаряне на една и съща синтактична конструкция), реторични въпроси, синонимия
и др.
Основни медийни (публицистични) жанрове са:
• Интервю – диалог между двама души (интервюиращ и интервюиран) или разговор
между повече хора (интервюиращ и интервюирани). Интервюиращият задава
въпроси на интервюираните, за да получи желаната информация, която да достигне
до читателя, слушателя или зрителя. Освен с информативност се характеризира
също така с образност и експресивност. Има информативен и въздействащ характер.
• Репортаж – „предаване, докладване от мястото на събитието“; публицистичен
материал, който съдържа актуална информация и анализ, коментар на тази
информация. Винаги се отнася за настоящо събитие и освен с информативност се
характеризира също с известна образност и експресивност. Има информативен и
въздействащ характер.
• Информационна бележка – новинарска информация, кратко съобщение за
събитие, обикновено съдържащо отговорите на въпросите кой, какво, къде, кога,
как (петте К). Водеща характеристика е информативността; за информационната
бележка не са непременно характерни образност и експресивност, но са допустими
в умерена степен.

Художествен текст

Литературните произведения представляват художествени текстове.
Художественият текст има естетическа функция. Характеризира се с богата метафоричност,
образност и емоционалност, с широко използване на синоними и на експресивните възможности
на езика.
В художествения текст се използват разнообразни изразни средства – епитет, сравнение,
олицетворение, метафора, метонимия, хипербола, повторение, градация, инверсия, рима,
поетически ритъм, звукоповторение и др. Чрез особения подбор и организация на изразните
средства се постига т.нар. художествена образност. В художествения текст думите изразяват не
просто понятия, а художествени образи.
Художествените текстове са текстове на художествената литература и по своята същност са
фикционални текстове (фикция – измислица)

От “Познание”


.

Вижте някои от основните обучения в Студио S

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-студенти

Курсове и уроци по рисуване за кандидат-гимназисти

Курсове по рисуване за деца

Летен курс по рисуване за деца

Курсове по рисуване за любители

Летен курс по рисуване

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 7 клас – подготовка за НВО

Летен курс по БЕЛ и математика “Наваксай пропуснатото”

Курс по БЕЛ и математика – подготовка за входно ниво 7 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 10 клас – подготовка за матура

Курсове по БЕЛ за 12 клас – подготовка за ДЗИ

Курс по математика за архитектура за УАСГ

Курс по БЕЛ за изпит в Софийски Университет

Ученическа занималня

Лятна занималня

Курс по Английски език за 12 клас – подготовка за матура

Курсове по Английски език за деца

Вашият коментар