Общи условия

Общи условия

 

Общи разпоредби
1.С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Къща Студио Ес ЕООД, ЕИК 205197176, наричано общо за краткост Студио S и потребителите на образователните им услуги.
2.Услугата се осигурява от Студио S въз основа на индивидуален договор, сключен със съответния клиент.
I.Основни понятия:
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: „Образователен център „Студио S”” или „ОЦ „Студио S”” е търговското наименование на дейността на „Къща студио Ес” ЕООД и Хаус Студио Ес ЕООД
„Фирмите” се използва за краткост на „Къща студио Ес” ЕООД и Хаус Студио Ес ЕООД, собственици на Образователен център „Студио S”
„Центъра” се използва за краткост на ОЦ „Студио S”
„Сайт” е уеб страницата на ОЦ „Студио S” www.studios-edu.com
„Курсист” е всяко физическо лице, което се обучава в Студио S.
„Родител” е родителят или настойникът на курсист под 18 години.
 „Обучение” е обучителен курс, който се провежда на територията на филиал на Студио S в групова или индивидуална форма на обучение.
„Регистрация” за обучение е попълване на електронна заявка за включване в съответно обучение, която се достъпва от сайта на центъра, от съответната страница на обучението.
„Записване” за курс на обучение включва подписване на индивидуален договор и плащане на такса от страна на курсиста.
„Филиал „Белите брези”” – филиал на центъра с адрес: София, кв. Бели брези, ул. Кюстендил №21, ет. 4
“Филиал “Младост 1” – филиал на центъра с адрес: София, кв. Младост 1, ул. “Д-р Стоян Чомаков” №4А, търговска сграда “Чергата”, ет. 2
II. Записване за обучителен курс
1.Записването за обучителен курс става чрез попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в съответните срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
2.Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса съобразно индивидуалния договор. 3.При записване за езиков курс, курсисти, които досега не са учили в Студио S, задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили съответния език въобще и се записват за начално ниво.
4.Индивидуалните договори с курсисти под 18 години се подписват с родител/настойник.
III. Продължителност на обученията
1. Някои от обучителните курсове имат начална и крайна дата на обучение, които ОЦ „Студио S” си запазва правото да променя във връзка с организационна или друга необходимост. Датите на всеки курс са посочени в сайта на центъра в съответната страница за вида обучение.
2. Само курсовете по рисуване са без начална и крайна дата и курсистите могат да се включват в тях по всяко време, минимум за един месец. Тези курсове продължават за всеки курсист толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите му, заради които ги посещава.
IV. Такси, начин на плащане
1.Такси
 Таксите на обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в съответните страници на обученията на сайта на центъра.
2.Начин на плащане
2.1. Таксата за обучителните курсове могат да бъдат заплатени наведнъж или на няколко равни вноски, като всяка вноска трябва да бъде заплатена в посочените в индивидуалния договор с курсиста срокове, както и на съответната уеб страница в сайта на центъра.
2.2. При попълване на регистрационните документи курсистът/родителят посочва данните, които са необходими, за да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия /за физическо или за юридическо лице/. Веднъж посочени, тези данни не могат да бъдат променяни в рамките на същия курс.
2.3. Вноските или пълната такса за обучителните курсове се заплащат по банков път или на каса във филиала „Белите брези”.
2.4. В случай, че клиентът е избрал да заплаща обучението си на вноски, негова отговорност е да заплаща следващите вноски от курса в уговорения срок, в противен случай ще отпадне възможността му да посещава занятията.
2.5. Учебните пособия се заплащат по банков път или на каса във филиала „Белите брези”. Платените учебници могат да бъдат получени в офиса на Студио S при стартиране на обучението.
2.6. Индивидуалните обучения се заплащат по банков път или на каса в офиса на центъра на адрес София, ул. Кюстендил №21, ет.4, като се предплаща за 4 учебни дни по договорения брой учебни часове.
2.7. Студио S си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия за следващи курсове на обучение. Промените не се отнасят до вече сключени индивидуални договори.
V. Прекъсване на обучението преди старта на обучението от страна на клиента
1.При прекъсване на обучението от страна на курсиста преди старта на съответния курс, Студио S възстановява внесената сума, като отдържа 26% административна такса.
2.Срокът за възстановяване на такса е 20 работни дни и се извършва по банков път, за което курсистът/родителят трябва да предоставят банкова сметка, по която сумата ще бъде преведена.
VI. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на курсиста
1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период от обучението. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист.
2. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства (здравословни причини), Управителят може да одобри молба за прехвърляне на таксата или част от нея за следващ курс или възстановяване на част от платената такса. Молбата за възстановяване или прехвърляне на част от платената такса заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Молбата се разглежда в рамките на 20 работни дни от подаването й в офис на Студио S или по имел на имейл адрес info@studios-edu.com. Размерът на частта, която ще се прехвърли или върне се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на молбата за прекъсване на курса, като от тази сума се отдържа административна такса от 26% от цената на целия курс. Прехвърлената такса може да се ползва през следващите 12 месеца от същия курсист или от друг член на семейството. Веднъж прехвърлена такса, не може да бъде прехвърляна втори път. За прехвърлена такса не може да бъде подавана молба за възстановяване на част от такса.
При одобрение на молба за връщане на част от такса, сумата се връща по банков път, за което курсистът/родителят трябва да предоставят банкова сметка, по която сумата ще бъде преведена.
3. Под „изключителни обстоятелства” се разбира здравословна несъстоятелност на курсиста да посещава учебни занятия до края на периода на обучението или промяна на местоживеенето на курсиста извън населеното място, където се провежда обучението в съответния период на обучение. При наличие на изключителни обстоятелства курсистът задължително трябва да представи документ, който да докаже наличието на такива обстоятелства.
4. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, Студио S не връща част от таксата на курсиста и не се задължава да компенсира по какъвто и да било начин отсъствието на курсиста.
5. За индивидуалните обучения – при невъзможност на курсиста да присъства на уговореното индивидуално обучение, то той трябва да се обади на преподавателя най-късно предишния ден, а да го уведоми. Ако това условие е спазено, заплатената сума за обучението се прехвърля за друг ден. Ако това условие не е спазено, урокът се счита за проведен и сумата не се възстановява на курсиста.
VII. Прекратяване на обучението от страна на Студио S
1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Студио S в следните случаи:
1.1. Нарушаване на вътрешния ред и дисциплината от страна на курсиста на територията на учебното заведение. Студио S има правото да прекрати обучението на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
1.2. Неплащане на такса Студио S има правото да прекрати обучението на курсист, който е избрал да заплаща обучението си на вноски и забавя или не плаща таксата си в уговорения срок.
1.3. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение. 1.4. Студио S си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива в друг филиал или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във видът, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако пособията са загубили търговски вид.
1.5. В случай, че Студио S прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните в настоящия раздел VI, Студио S дължи на курсиста обезщетение в размер на таксата за обучение за оставащите часове, които не са посетени след прекратяване на обучението. В този случай Студио S дължи и възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.
VIII. График на занятията. Обучение
1. Студио S си запазва правото да прави промени в графика и мястото на провеждане на учебните занятия. 2. При провеждане на обучението в Студио S курсистите могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия.
IX. Сертификат и следващ курс на обучение по езици
Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати покриват едновременно установените академични норми:
1. Успеваемост:
1.1. За нивата до В 2 успеваемостта трябва да е над 70 % включително.
1.2. За сертификатните нива успеваемостта трябва да е над 60 % включително.
2. Присъствия – за всички нива необходимият брой присъствия трябва да е над 80 %, включително.
Всички курсисти, покрили изискванията за успеваемост и присътвия, могат да преминат в следващо ниво на обучение в Студио S.
X. Конфиденциалност и защита на личните данни
1.Студио S е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните даннис Идентификационен  №395219 в Регистъра на Администратори на лични данни на Република България. За предоставянето на образователни услуги, Студио S може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за курсиста и неговите родители/настойници в случай, че е лице под 18 години. При записване за курс, курсистът или неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
2. Студио S има правото да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.
3. Студио Sима разработена Политика за съхранение на личните данни, която е публикувана на сайта на центъра.
XI. Предложения, жалби и молби
1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени във всеки един от офисите на Студио S, както и на електронната поща info@studios-edu.com . Подадените предложения, жалби или молби се разглеждат и решават от Студио S не по-късно от двадесет работни дни от получаването им.
2. Общите условия се утвърждават със Заповед на управителя на Студио S и обвързват курсиста само при изричното им приемане от негова страна. За целта, при сключване на индивидуален договор, Студио S предава на курсиста подписано от Студио S копие на тези Общи условия. Съгласието на курсиста с Общите условия се удостоверява с неговия подпис върху тях, както и с подписването на индивидуален договор.
3. Студио S има право едностранно да внася изменения и/или допълнения в настоящите Общи условия. Студио S уведомява курсиста за всяко изменение в Общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция, както и ги публикува в сайта си и поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си.
4. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, курсистът може да се откаже от индивидуалния договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Настоящият текст не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.
5. Курсистът упражнява правото си по т. 4 по-горе, като изпраща до Студио S писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за изменението на Общите условия.
6. Измененията в Общите условия обвързват курсиста/родителя по договора, когато същият е уведомен за тях при условията на т. 3 и не е упражнил правото си по т. 4 и т. 5 от този раздел.
Настоящите общи условия са приети и утвърдени със Заповед № 1/ 25.03.2019 г. на управителите на фирмите.